Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás 2024/2025

ovodai-jelentkezesi-lap-2024-docx

A 2024/2025-ös nevelési évre  2024. február 16.-ig várjuk a "Jelentkezési lapokat"   óvodánkban, amely itt a honlapunkon is elérhető kitölthető és letölthető formában!


A jelentkezések leadásának módjai:
  • online az e -mail címünkre: karacsony@ovoda.debrecen.hu
  • óvodánk postaládájába, vagy postacímére
SZERETETTEL VÁRJUK GYERMEKÉT IS 2024 ŐSZÉN AZ ÓVODÁNKBAN!

Az 5 csoportunkban, szeptembertől átlagosan 5-7  óvodát kezdő  gyermeket tudunk fogadni, az iskolába menő gyermekeink helyére.
Ismerje meg csoportjainkat itt a honlapunkon!

 
Óvodai felvétellel kapcsolatos információk:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, -azaz szeptember 1.-től- legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. (ÓVODAKÖTELESSÉ válik gyermeke)
Az óvodába felvehető maximális létszámot a fenntartó az alapító okiratban határozza meg.
Elsősorban az óvodaköteles korú, óvodánk körzetében lakó gyerekeket vesszük fel, illetőleg azokat, akiknek szülője itt dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a fenntartó felvételi bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) szerint  az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett, és mi vagyunk a kötelező felvételt biztosító óvoda.
Óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után a nevelési év folyamán bármikor felvehető.            
Az óvodai elhelyezés iránti szülői kérelem elbírálása első fokon az óvodában történik, ez az óvodavezető hatásköre, ez másra át nem ruházható.
Az óvodavezető felvétel esetén értesítést küld a szülőnek. Ha az óvodavezető válasza nemleges, akkor a szülő a döntés ellen fellebbezést nyújthat be a jegyzőhöz. Ebben az esetben a fenntartó jogosult az óvoda intézkedése ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet másodfokon elbírálni.
Az óvodai beiratkozás idejét a fenntartó határozza meg és teszi közzé hirdetményben.
(2024.április 24-25. - pótbeiratkozás: 2024. május 8.)
        A beiratkozás időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben.
Az óvoda, ahová a gyermek felvételt nyert, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján berögzíti a KIR-be a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön.
A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz egyébként szükséges iratokat, azaz a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés)
 
Mi a teendőm, ha szeretném engedélyeztetni gyermekem óvodakezdésének elhalasztását?
A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév április 15.-ig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.
A Debreceni Járási Hivatal elérhetősége az alábbi linken található:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar/jarasok/debreceni-jarasi-hivatal-uj

Mi a teendőm, ha éppen külföldön élünk vagy költözünk, ezért gyermekem nem kezdi meg Magyarországon az óvodai nevelést?
A hatályos jogszabályok értelmében, abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni 2023.június 05.-ig. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül.
A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.